Wat doet landschapsbeheer/zorgboerderij wolwierde:


Wolwierde zet oude zeldzame schapenrassen in voor begrazingsprojecten zodat zij weer een functie krijgen en voor uitsterven worden behoed. Schaapskuddes hebben een grote cultuurhistorische waarde en worden door recreanten zeer gewaardeerd.

landschapsbeheer wolwierde


In Nederland is in de afgelopen 50 jaar de biodiversiteit afgenomen tot ca 15% van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daar mee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld (bron:www.pbl.nl).


Soorten gaan  dus achteruit daarom wil Wolwierde zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit door het rondtrekken met een schaapskudde. Op die manier zorg je voor uitwisseling van genetisch materiaal waardoor inteelt in natuurgebieden wordt voorkomen. Dat maakt natuurgebieden minder kwetsbaar bij veranderende milieuomstandigheden, zoals verdroging, vernatting, enz. De smalle genetische basis wordt verbreed door de rondtrekkende schaapskudde doordat zij allerlei zaden en vruchten meenemen in hun vacht maar ook via de hoeven en mest, dit geld niet alleen voor planten maar ook ongewervelde zoals slakken, spinnen en insecten.

border collie


Door begrazing met een schaapskudde ontstaat er een gevarieerde vegitatiestructuur wat belangrijk is voor de invertebratenfauna (vlinders, spinnen, kevers, sprinkhanen, enz.) Ten aanzien van de diversiteit geeft begrazing met een schaapskudde een gunstiger effect dan maaien omdat maaien de vegetatiestructuur uniformiseerd wat weer nadelig is voor de inverbratenfauna, wat weer gevolgen heeft voor de andere dieren. Ook de rozetvormers onder de planten ondervinden nadelen van het maaien. Indirect draagt begrazing ook bij aan zaadtransport omdat zij positief werken op de mierenpopulaties die weer bijdragen aan zaadtransport.

 

Free counter and web stats